ABF

ABF står för Arbetarnas bildningsförbund, och är Sveriges största studieförbund med ungefär 750 000 deltagare i deras kursverksamhet och studiecirklar varje år. Kärnan i ABF:s verksamhet är studiecirklarna. En studiecirkel innebär att en grupp människor träffas för att diskutera, studera, öva på något eller lära sig något. ABF arrangerar studiecirklar i så skilda ämnesområden som dans och teater, IT, ekonomi, juridik, foto, historia, språk, mat och matematik, för att bara nämna några. Men de arrangerar också fristående föreläsningar och musik- och teateruppsättningar, och ungefär 700 000 människor går på någon av ABF:s föreläsningar varje år. ABF har en rad olika medlemsorganisationer, till exempel LO, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Hyresgästföreningen och PRO, och finns i alla kommuner i hela Sverige.

ABF är inte bara Sveriges största, utan också Sveriges äldsta studieförbund. Det bildades den 16 november 1912 av Socialdemokraterna, LO och Kooperativa Förbundet, efter ett initiativ av Rickard Sandler. ABF ville bygga vidare på den folkbildningsrörelse som börjat ta fart i det svenska samhället under slutet av 1800-talet, och samordna den. Folkbildningen föddes ur andra folkrörelser som arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen, som en möjlighet för folket, inte bara överheten, att utbilda sig längre än de sex år i folkskola som var obligatoriska. Man ville i och med detta ge arbetare ett redskap för att förändra sin egen situation. Viktiga skillnader mellan folkbildning och den traditionella skolan var alltså att den var frivillig, att den var tillgänglig för alla och att folket själva bestämde innehållet i utbildningen. Det var bildning av och för folket.ABF 1

ABF vurmar också för litteraturen och för läsfrämjande. Under 1800-talet byggdes det upp en rad folkbibliotek som gjorde att litteratur blev tillgänglig för arbetare. ABF har idag ett eget litteraturpris som delas ut på bokmässan varje år.

En bidragande orsak till att ABF bildades var att regeringen beslutade att studiecirklar kunde få statligt bidrag för inköp av böcker och annat, under förutsättning att bidraget delades ut till en riksorganisation. Än idag finansieras ABF till viss del av stat, kommun och landsting, vilket är en bidragande faktor till att det är tillgängligt för alla. Detta betyder dock inte att ABF är beroende av staten, utan det är en fristående organisation som är fri att utforma sin verksamhet hur som helst. Demokrati och ett demokratiskt arbetssätt är viktiga inslag i alla deras studiecirklar och kurser.